O nás

     Kamjana, n. o. Medzilaborce je nezisková organizácia, ktorú svojim uznesením č. 2 zo dňa 03.08.2012 založilo Mesto Medzilaborce podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby za účelom poskytovania sociálnych služieb pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov. Do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby bola rozhodnutím Obvodného úradu v Prešove č. 2012/07003/02/KI zapísaná dňa 17.8.2012. Svoju činnosť začala Kamjana,n.o. od 1.10.2012.

     Kamjana, nezisková organizácia, Medzilaborce je verejným poskytovateľom sociálnych služieb.

      Hlavným účelom zariadenia je poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ako odbornej činnosti, obslužnej činnosti, alebo ďalšej činnosti, alebo súboru týchto činností podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o soc. službách“, alebo „zákon číslo 448/2008 Z. z.“).

 

Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba

 1. a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, alebo
 2. b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. ošetrovateľská starostlivosť,
 5. ubytovanie,
 6. stravovanie,
 7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 8. osobné vybavenie,

– utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,

– zabezpečuje záujmová činnosť

 

Zariadenie opatrovateľskej služby

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa

prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. ošetrovateľská starostlivosť,
 5. ubytovanie,
 6. stravovanie,
 7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

– utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.