ZPS

Zariadenie pre seniorov

Druh a forma sociálnej služby

Druh: zariadenie pre seniorov, §35 zákona č.448/2008

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Forma:celoročná pobytová sociálna služba

Počet lôžok: 34