OZNAM k časovo obmedzenému uvoľneniu opatrení v súvislosti s prijímaním návštev v zariadení

Oznam o dočasnom uvoľnení opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19  Kamjana, n.o.

Kamjana, n.o. (ďalej len „zariadenie“) pristupuje odo dňa 17.05.2021  k časovo obmedzenému uvoľneniu opatrení v súvislosti s prijímaním návštev v zariadení.

Žiadame návštevníkov, aby vopred telefonicky ohlásili svoju návštevu nasledovne:

Telefonicky na číslo: 0911 837 761 výhradne v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod.

Víkendové návštevy prosím hlásiť v tom istom čase cez pracovné dni.

Poverenému zamestnancovi prosíme nahláste meno a priezvisko navštívenej osoby, dátum naplánovanej návštevy a čas uskutočnenia návštevy. Rovnako svoje telefónne číslo! Vzhľadom k pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie môžu prijímatelia sociálnej služby prijať návštevu vo vonkajších priestoroch zariadenia a vestibule zariadenia.

Bloky návštev budú vo vyhradenom čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. Maximálna dĺžka návštevy je 25 minút. Medzi jednotlivými návštevami je 5 minút prestávky na dezinfekciu plôch a povrchov.

 Posledná návšteva  bloku môže byť o 11:30 hod.

Bloky návštev vo vyhradenom čase od 13:00 hod. do 15:00 hod.Maximálna dĺžka návštevy je 25 minút. Medzi jednotlivými návštevami je 5 minút prestávky na dezinfekciu plôch a povrchov.

Posledná návšteva  bloku môže byť o 14:30 hod.

Návšteva bude umožnená iba u prijímateľa sociálnej služby, ktorý:

  1. absolvoval druhé očkovanie a od neho ubehlo aspoň 14 dní
  2. má protilátky na COVID-19 (pretože ho prekonal)
  3. návšteva bude umožnená aj u prijímateľov sociálnej služby, ktorí nie sú zaočkovaní, ale pravidelne testovaní.

Do zariadenia bude umožnený  vstup iba osobám:

  1. ktoré sa preukážu negatívnym RT-PCR testom na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín
  2. ktoré sa preukážu negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19,  nie starším ako 24 hodín
  3. ktoré sa preukážu potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, nie starším ako 90 dní a majú prítomné protilátky (potvrdenie od lekára)
  4. ktoré sa preukážu potvrdením o očkovaní s ostupom 14 dní po ukončení očkovania proti ochoreniu COVID-19
  5. s použitím FFP2 respirátora
  6. dezinfekciou rúk pri vstupe.

Návštevy realizované v exteriéri zariadenia max. 2 návštevníci s 1 prijímateľom sociálnej služby ( prip. manželským párom)

Návštevy realizované v interiéri zariadenia max. 1 návštevník s 1 prijímateľom sociálnej služby ( prip. manželským párom)

Po uskutočnení každej návštevy je nutná dezinfekcia všetkých povrchov a plôch. Preto prosíme o dodržanie maximálne vyhradeného času pre uskutočnenie návštevy, tak aby aj ostatní rodinní príslušníci a známy mohli vykonať návštevu vo svojom plánovanom čase. Zmeny v plánovanom čase návštevy je možné uskutočniť iba po predchádzajúcom telefonickom dohovore!

Ak prichádza návštevník do budovy s prinesenými osobnými vecami, potravinami, odovzdá ich poverenej osobe v taške zreteľne označenej menom prijímateľa.

Každý návštevník je povinný uviesť na seba telefonický kontakt. V prípade, ak sa u návštevníka do 14 dní od poslednej návštevy prejavia príznaky ochorenia Covid-19 je toto povinný nahlásiť bezodkladne zariadeniu!

Zariadenie si vyhradzuje právo na nevpustenie návštevníkov pri nedodržaní uvedených pokynov a pri porušovaní domáceho poriadku. Zariadenie si zároveň vyhradzuje právo zmeny časov a dní vyhradených pre návštevníkov. Každý poskytovateľ sociálnej služby má právo podľa svojich podmienok, priestorových a personálnych kapacít umožňovať realizáciu návštev v zariadení.

V Medzilaborciach dňa 17.05.2021

                                                                        Mgr. Radovan Bajaj    

                                                                       riaditeľ,  Kamjana, n.o.